Regulamin Programu „Polecaj Łódź HUB”

 

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki programu „Polecaj Łódź HUB”, zwanego dalej „Programem Polecającym”.
2. Organizatorem Programu Polecającego jest HUB Developers Stduio z siedzibą w Łodzi (90-329) przy ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 7282831772;  REGON: 380864513 (zwana dalej „Łódź HUB”).
3. Program Polecający jest przeznaczony dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu Lodzhub.pl.

 

§2

1. Udział Użytkownika w Programie Polecającym jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

§3

1. Program Polecający umożliwia Użytkownikowi (zwanemu dalej „Polecającym”) za pomocą aktywnego konta w sklepie internetowym Łódź HUB polecić usługę Łódź HUB (zwaną dalej „Usługą”) innej osobie (zwanej dalej „Zaproszonym Klientem”) za pomocą specjalnego formularza na stronie, tudzież w inny sposób z wykorzystaniem specjalnego Kodu Polecającego lub linku polecającego.
2. Jeśli Polecający dostarcza Zaproszonemu Klientowi link polecający poprzez e-mail, e-mail ten musi być utworzony i wysłany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. „spam”) jest zakazane i skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem z Programu Polecającego.
3. Polecający jest zobowiązany podać Zaproszonemu Klientowi swój Kod Polecającego przez specjalny link polecający, który zawiera unikatowy parametr przypisany do Polecającego.
4. Polecający uzyskuje punkt w Programie Polecającym, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) Zaproszony Klient w momencie rejestracji nie posiada konta w sklepie Łódź HUB;
b) Zaproszony Klient zarejestruje konto w sklepie Łódź HUB, używając Kodu Polecającego lub specjalnego linku Polecającego;
c) Zaproszony Klient zrealizuje przynajmniej 1 zamówienie o minimalnej wartości 100 zł netto. Wszelkie dodatkowe lub kolejne zakupy wykonane przez Zaproszonego Klienta nie są objęte Programem Polecającym i nie będą generować żadnych premii ani dla Polecającego, ani dla Zaproszonego Klienta.
5. Po zdobyciu wyznaczonej ilości punktów (1, 3, 5, 8, 13, 18, 25, 32, 40, 50) Polecający otrzymuje nagrodę w postaci określonej wartości netto wyrażonej w PLN do wydania wyłącznie w sklepie Łódź HUB. Wysokość nagrody zależna jest od liczby uzyskanych punktów.
6. Zaproszony Klient otrzyma 20% rabatu na pierwsze zakupy w sklepie Łódź HUB po dokonaniu rejestracji konta.

 

§4

1. Nagrody dla Polecającego i Zaproszonego Klienta, o których mowa, przyznawane są od razu po wypełnieniu w.w. warunków.
2. Nagrody mają postać kodu rabatowego, który dostarczany jest na adres e-mail podany podczas rejestracji. Polecający może również sprawdzić przyznane mu kody po zalogowaniu na stronie Łódź HUB, w panelu Programu Polecającego.
3. Sposób korzystania z kodów rabatowych został opisany na stronie Łódź HUB w dziale Pomoc: lodzhub.pl/kodrabatowy

 

§5

1. Nagrody zostaną udzielone dla danego konta w trakcie trwania Programu Polecającego. Nie mogą być przeniesione na konto innego użytkownika.
2. Przyznane nagrody mogą być wykorzystane jedynie do zapłaty za zakupy w Łódź HUB i w żadnym wypadku nie mogą być zwrócone lub wypłacone na rzecz Polecającego.
3. Nagrody nie sumują się – przy jednym zamówieniu można wykorzystać jeden kod rabatowy.
4. Jakiekolwiek oszustwa, które można przypisać bezpośrednio Polecającemu lub Zaproszonemu Klientowi, powodują natychmiastowe wykluczenie z Programu Polecającego, anulowanie wszelkich udzielonych nagród i, w razie potrzeby, podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

 

§6

1. Łódź HUB nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Zaproszony Klient z jakiegokolwiek powodu nie zrealizuje zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 par. 3.
2. Osoby lub podmioty, które są zarejestrowane w Programie Polecającym, nie otrzymują prowizji za zamówienia, których dokonał Zaproszony Klient, inne niż z pkt 4. par. 3.

 

§7

1. Regulamin dostępny jest na stronie: lodzhub.pl/polecaj
2. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Programu Polecającego należy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres: kontakt@lodzhub.pl

 

§8

1. Łódź HUB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Program Polecający może zostać rozwiązany przez Łódź HUB w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane lub wynikające z Programu Polecającego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Łódź HUB.